با مرگ حسین مصطفی سلطانی سرشک ماتم از دیدەهافرو ریخت

ادامە٠٠٠

در ژرفای دیدگاە امین مصطفی سلطانی احساس انسانی موج میزند

ادامە٠٠٠

ناصر مصطفی سلطانی رزمندە جسور و فداکار

ادامە٠٠٠

احمد مصطفی سلطانی مبارزە صادق و ففروتن

ادامە٠٠٠

ماجد مصطفی سلطانی سنبل استقامت و پایداری

ادامە٠٠٠

امجد مصطفی سلطانی رزمندە پرشور و صمیمی

ادامە٠٠٠

محمد رشید مصطفی سلطانی 

پدری کە مبشر علم و دانش بود٠ 

ادامە٠٠٠

دایە بهیە در کورە گدازان زندگیش آبدیدە شد

ادامە٠٠٠

دکتر جعفر شفیعی سیمای دوست داشتنی مردم کردستان

ادامە٠٠٠

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube