کرونولوژی زندگی و مبارزات

 کاک فواد مصطفی سلطانی 

ادامە٠٠٠

زندگی و بیوگرافی کاک فواد.

ادامە٠٠٠ 

اتحادیە دهقانان مریوان و تجربهای آن

 

گفتگویی با رفیق فواد مصطفی سلطانی

ادامە٠٠٠ 

گزارش کاک فواد در مورد مذاکرات شورای شهر مریوان با هئیت های دولت.

ادامە٠٠٠ 

بە یاد فواد

این دکومینت حاوی مجمموعەای از پیامها و مقالاتی است کە بە مناسبت جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی از طرف کروەهای مختلف ، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان ، فرهنگیان و گروهی از آزادیخواهان و پیشروان ملت عرب تدوین شدە است.تشکر فراوان از نینا پویان کە این اسناد را بە صورت دیخیتال جمع آوری و تهیە کردە است.

ادامە٠٠٠ 

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube