top of page

سه سال ازمرگ ناگهانی (بیان شفیعی) فرزند رفیق ملکه‌ مصطفی سلطانی و رفیق جانباخته‌ دکتر جعفر شفیعی گذشت «یادش گرامی باد »
کاش خبر مرگ تو 

مثل بسیاری اخبار دروغین
تکذیب می شد 
کاش می شد از این خبر قایم شد
کاش می شد 
نفس زنان از دستش فرار کرد
اما دریغ!
که این خبر
بی آنکه در تعبیر توان مان بگنجد 
بر سر ما فرو ریخت
و ما را در سلول سوال هایی بسیار تلخ حبس کرد
که آخر بیان! 
ما که بعد از مرگ پدرت
اشک چشم هایمان را به امید سلامتی و قد کشیدن تو
و با آرزوی زندگی سرشار از شادی و سرور تو
از دیده می زودیم
اینبار با کدامین امید و آرزو
اشک از دیدگان مان بزدائیم
آخر بیان! 
ای مرهم عمیق ترین زخم های مادرت
وقتی به دیدار مادرت می رویم
برای تسکین درد های او
به او چه بگوئیم
از او چه بخواهیم...؟!
ناهید وفایی

bottom of page