top of page

چرا کاک فواد در کارهای انقلابیش همیشه موفق و خود هنوز محبوب و در قلب همه جای دارد؟


چرا کاک فواد در کارهای انقلابیش همیشه موفق و خود هنوز محبوب و در قلب همه جای دارد؟

کاک فواد به حقیقت ایمان کامل داشت و معتقد بود در هیچ مسئله جدی بدون مقدار معینی کار مستقل، کشف حقیقت ممکن نیست و هر کس از این کار بترسد خود، خویشتن را از امکان کشف حقیقت محروم میکند ، اما بعد از کاک فواد کسب اتوریته جای کشف حقیقت نشست ، رهبر جوان جنبش انقلابی کردستان کاک فواد پیش از آغاز یک مبارزه کبیر از شکست نهراسید و معتقد بود آنهائی که ترس را بخود راه میدهند ، فقط بقصد استهزای کارگران و زحمتکشان خود را سوسیالیست می نامند، همانا کاک فواد در مبارزه هراسی نداشت و مستقیما" بچهره خطر مینگریست لذا داده ها از مردم میگرفت و با جمع بندی سرشار از منطق بمردم میداد و از نیروی خود و همراه بقول خودش نیروی جماعت برای مبارزه بهتر استفاده می نمود، شانسها را با هوشیارانه تر ، با احتیاط تر با حساب بیشتر می سنجید و به تمام گذشته ای که موجب تقویت ما وتضعیف و تفرقه دشمن بود ، تن در میداد ، برای مثل ‌قطع روابط دیپلوماتیک با کشورهائی که کردستان را در آنها تقسیم شده اند چون میدانست هرچند این کشورها تضاد جزیی بر اثر منافع با هم داشته باشند اما در سرکوب جنبش آزادیخواهانه خلق کرد استراتژیک مشترک دارند از این نظر روابط دیپلوماتیک با این کشورها فریب و ریا و عامل اصلی تضعیف جنبش و تفرقه و جدائی در بین کارگران و زحمتکشان آنها خواهد بود و در مجموع دامی بیش برای تهی کردن جنبش انقلابی از محتوای انقلابی نیست ، کاک فواد رهبر جوان جنبش انقلابی کردستان این انحراف تاریخی را در جنبش انقلابی ما زدود تا بقول خود جماور یا جمعیت از صف جا نمانند و همپای جنبش انقلابی کردستان قدم بردارند و هر گوشه و کنار را با آگاهی خود سنگر نمایندە تا خود ملت بپاخاسته را همچون کوهساران پا برجا نماید و اقیانوس وار بهم پیوسته سازمان دهد , زخمهای کاری شیوه پراتیک انقلابی رهبر محبوب ، جوان و دانای ما بر سینه دشمن نشست و آنها را وادار کرد با غروری شکسته مهره های مهم رژیم از قبیل چمران ، یاهوتی و اشراقی را زوزه کشان بطرف قسمتهای دور افتاده از شهرهای کردستان در اردوگاه آوارگان مریوان برای مذاکره بکشاند و رهبر محبوب ما میدانست اگر جنگ تحمیلی یک روز عقب بیفتد ، بنفع جنبش انقلابی خواهد بود و توده های بیشتری در سرنوشت خود دخالت خواهند کرد و چنین نیز شد ،اما بعد از کاک فواد تنها رهبر محبوب و دلسوز زحمتکشان جنبش انقلابی ما یتیم و همچون فرزندان صغیر بی پدر سرگردان شده و بمرور زمان بعلت ضعف و زبونی و ندانمکاری با نهادن و جایگزین کردن پدر خوانده ای بشیوه بروکراتیک در راس جنبش انقلابی کردستان کم کم سیاست و تاکتیکهای و عملکرد های پیگیر رهبر انقلابی کاک فواد از این تشکیلات بخصوص در رهبری آن کمرنگ شده و از بین رفت تا جائیکه ارگانهای این تشکیلات تماما" خراب و مورد استفاده تعدای معین شیفته قدرت شده و بقول پدر خوانده اسرائیل بهترین حکومت دمکراتیک جهان شد و اصالت تاریخی این تشکیلات زیر سوال رفت , اما جای تاسف است بعد از 38 سال کسی از دوستان و یاران قدیمی و سیاست مدارهای کاک فواد هنوز نتوانسته جای خالی ایشان را پر کنند یکی دیگر از خصلتهای کاک فوئاد رهبر جوان و محبوب جنبش انقلابی ما و اختلاف آن با یاران و رفقای قدیمی خود در این بود حتا وقتیکه این رهبر بحق لایق در بند و زندان رژیم شاه بود با تاکتیکهایش در بند از پراکندگی زندانیان همرزمش جلوگیری میکرد ، اما باوجود اینکه دوستان قدیمی ایشان آزادنند خود عامل بحران و شکاف و انشعابات میباشند از بس بقدرت خود و خود شیفتگی میاندیشند و کاک فواد همیشه منافع جمع را بر هر منافعی ترجیح میداد بهمین دلیل هنوز و تا ابد محبوبیتش در میان زحمتکشان بیشتر و بیشتر خواهد شد با وجود اینکه همه از سیاستهای و عملکرهای انقلابی کاک فواد آگاه هستند هنوز باید سوال کرد چرا باید جای کاک فوئاد خالی بماند و چرا باید پراتیک انقلابی ایشان در میان زحمتکشان بدست فراموشی سپرده شود در ثانی برای پیروان خط کاک فواد سوال است اگر سیاست و عملکرد کاک فواد بنظر دوستان قدیمیش صحیح نبوده چرا نقدی از آن منتشر نمیکنند.و اگر درست بوده که بوده چرا عملا" از آن پیروی نمیکنند اما همیشه در مواقع ضروری آنرا تبلیغ میکنند وهر سال یکبار قاپ عکس ایشان را صرفا" برای اهداف خود گرد خود نه کاک فواد , گیری میکنند . با بێت خؤیناوی دڵ له چاوانم بؤ کاک فواد بؤ تاقانه رابره کی ، بزؤتنه وی شؤڕشگیرانی ، کرێکاران و زه ‌حمتکیشانی کوردستانم

عه لی ره زاقی


bottom of page