• حشمەت

شعری از احمد شاملو در وصف کاک فواد مصطفی سلطانی