• حشمەت

رهبر جاودانه، یادی از کاک فواد مصطفی سلطانی