بە یاد کاک فواد

September 1, 2019

 

امروز نهم شهریور (۱۳٥۸)چهلمین سال جانباختن کاک فواد رهبر بسیار با اتوریتە کومەلە، با کاراکتری جذاب، معمار مقاومت کردستان و معمار و بنیانگذار جنبش های مدنی و اجتماعی معاصر در کردستان.

انسان زاده شدن تجسّد وظيفه بود:

توان دوست‌داشتن و دوست ‌داشته‌شدن
توان شنفتن
توان ديدن و گفتن
توان انده‌گين و شادمان‌شدن
توان خنديدن به وسعت دل، توان گريستن از سُويدای جان
توان گردن به غرور برافراشتن درارتفاع شُکوه‌ناک فروتني
توان جليل به دوش بردن بارامانت
و توان غم‌ناک تحمل تنهايي
تنهايي
تنهايي
تنهايي عريان
انسان
دشواری وظيفه است

فرصت کوتاه بود و سفر جان‌کاه بود
اما يگانه بود و هيچ کم نداشت

احمد شاملو

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube