بە یاد کاک فواد

 

فرصت کوتاه بود و سفر جان‌کاه بود
اما يگانه بود و هيچ کم نداشت
پردە اول: گریز از خود بە اجتماع، انسان تجسم وظیفەست، رھایی از منویات درونی برای ساختن دنیایی یکسانتر و انسانی تر
پردە دوم: در راە عشق ایثار باید نە انجام وظیفە، یازدە ماە پر از دستاوردھایی کە تا امروز باید از آن آموخت، مبارزەای کە کە گاە با سکوت اسلحەای ساخت آتشین و بران، تساھل و مدارا گاە با دشمنش کە درس زندگی ساخت برای آیندگان
پردە سوم: مرگش عین زندگی بود، حتی دژخیمان از سلابت بە خون افتادەاش از ترس بە خود لرزیدند، رفت پس ماند، پاک و پر از غرور
پردە چھارم: میشود سیاستمدار بود و شریف ماند ، دامن سیاست را کریە نکرد، کە اگر این دو از ھم بگسلند باید فاتحە جھان را خواند.
یادش گرامی ، راھش پر رھرو

هیمن بایزیدی پور

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube