کاک فواد

July 21, 2019

 

 

کوچ تاریخی مریوان
کوچ تاریخی مردم مریوان در تاریخ ۳۰ تیرماە بە رهبری رهبر جانباختە کاک فواد مصطفاسلطانی رهبر جنبش عدالت خواهانە مردم کوردستان برگ زرینی از تاریخ مبارزە حق طلبانە این خطە از کوردستان است کە باید از این حرکت عظیم مردمی کە بنیان مبارزات مدنی و عاری از خشونت است هم یاد گرفت و هم از تجربیات آن درس گرفت.
کوچ تاریخی مریوان در آن برهە از زمان این پیام بە جهانیان داد کە مردم کوردستان خواهان کوردستانی عاری از خشونت است و این جمهوری اسلامی بود کە درهای صلح و آشتی با مردم کوردستان یکی پس از دیگری بست و امید بە راه حل آشتیانە را بە بنبست رساند.
نام و یاد بانیان این کوچ تاریخی بە رهبری کاک فواد همیشە زندە یاد در دلها خواهد ماند و جوانەهای فکر او در اقصا نقاط کوردستان در حال بازتولید و بارآوریست.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube