جوانی که مثل همه ما بود

August 27, 2018

‍ 

 

جوانی کەمثل همه ما بود از آسمان به زمین نیامده بود، مثل همه ما درد مشترک داشت، کسی که نگذاشت شرایط بر او غالب شود بلکه او بر شرایط فائق آمد وتوانست تغییر عمیقی در طرز نگاه جامعه به

مسائل سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. او مهندس مبارزات مردمی بود. او باورمند به رهایی انسان بود. او بتی نبود که دیگران پرستشش کنند. او آزادی را برای کارگران و زحمتکشان، برای زنان و کودکان میخواست. او انسانی بود که انقلابیگری را بە ما آموخت، او اسطوره ایی نبود که ما در چنبره او باشیم، او رها بود و رهایی را نیز به ما یاد داد. 

 

یاد کاک فواد مصطفی سلطانی گرامی و راهش پر رهرو باد

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube