‎کاک فواد افسانه نبود، اسطوره بود

 

 

‎کاک فواد افسانه نبود، اسطوره بود.

‎ کاک فواد مفسر جهان نبود، بلکه معلم تغییر آن بود.

‎در کاک فواد نظریه و پراتیک کاملأ و آگاهانه باهم انطباق پیدا می کردند. از نظر او انسان در درون طبقه می تواند جامعه و تاریخ را بسازد. به همین منظور کل هم و توان خود را معطوف سازماندهی و حرکت انسان برای تغییر جامعه و ساختن تاریخ نوین تاریخی متضاد با آنچه در گذشته وجود داشت، صرف کرد.

‎کاک «فواد مصطفی سولتانی»انسانی بود که بتواند سرنوشت و تاریخ خود را بسازد، این کار از نظر او فردی نبود بلکه جمعی و طبقاتی بود.

‎در پراتیک کوتاه مدت خود، بویژه بعد از آزادی از زندان ،در ۶ مهر ۱۳۵۷ تا روز جانباختنش،۹ شهریور ۱۳۵۸، یعنی در مدت ١١ ماه آنرا به خوبی و روشنی پراتیک کرد .

کاک فواد مصطفی سلطانی بعد از جانباختنش، بعنوان رهبر برجسته «کومەله» و سمبل انقلابیگری در قلب هزاران مبارز وانقلابی کردستان و ایران مکان ویژەای یافت.

نام فواد مترداف جسارت، از خود گذشتگی و پیگیری انقلابی است. عشق و ایمان به تودەهای زحمتکش نخستین چیزی است که با نام فواد در اذهان تداعی می شود.

«یاد کاک فواد گرامی باد»

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube