برای زندە یاد ، رهبر جنبش چپ رفیق فواد مصطفی سلطانی .

November 24, 1983

 

 

راهی در تاریخ ...

میخواهم سفری دور و دراز در سگال بپیمایم 
و باز بە خود آیم 
و اندر بیهودگی و نفام ، تلاشی ز نو آغاز کنم ...
راهیست حکاکی سوگند بر اندیشەها 
دینی بزرگ بر گردن داریم و رسالتی 
سوگند یاد کردەایم ، کە اندیشەای را 
در ، نهفت خلوت تاریک شب 
 بارور سازیم .

***

روزی مردی بزرگ 
ز حادثە برخاست ، با صلابت .
ز چشمانش ، آذرخش بە باور میدرخشید 
ز قلبش ، خونی از عشق می تراوید 
قدی رشید ، موهای جعد ، سبیلی پر پشت ، زبانی نرم ، کلکی تیز و برا ...
سریع بدرخشید 
واندران واژگون دوران 
در آن صلابت هرزگی و بیهودگی 
آینەای بر ما کاشت 
 تا بارور کنیم و خود برفت .

***

آی ... نسل گم گشتە در درون بیهودگی 
ما سوگند یاد کردیم ... 
در ، کلاسها ، در شکنجەگاە زندگی ، در تبعیضها ...
ما با مطرق بر مطاع کور کورانە کوبیدیم 
گفتیم ، عشق را پادیر خواهیم شد .
بیاد دارید ؟ 
ما ای نسل گم گشتە ، رسالتی تاریخی را بر گردن داریم 
ما دورانی را باید بدرویم 
و آغازی را بذر بفشاریم 
و آنگاە 
عشق را تنگ در آغوش بفشاریم .
باید آینەای را کە بذر کاشتەاند 
 بارور سازیم .

***

اندیشەای سرد ، میدود در رگهای 
این خشکیدە دماغ ...
بیهودگی ، کسالت ، پلیدی ، ترس، نفرت ...
می پیچاندم در خود .
بگویید ، یاران من را چە اندیشەای ؟
یکی باید برخیزد واین آرام دریا را 
با طوفان اندیشە ، بە موج آورد 
ما را نیازی است 
کودکانمان آن را لمس میکنند 
با آن بزرگ میشوند 
و بی هیچ دغدغەای ، آرام این نیاز را 
در قعر گور هدایای اربابان فرهنگ ، دفن میکنند .
ما را رسالتی بزرگ است ، ای نسل جوان 
مارا آینەای است کە بذر کاشتەاند 
باید بارور کنیم ، بە تاوان آخرین فریاد هستی 
 بە پاک گشتن تمامی آرزوهای کودکانمان

***

اندیشە را ، توشە رە بردارید 
باید راهی در تاریخ بپیماییم ...
آن مرد ، در تاریک شب زندگی 
 آینەای کاشت ، و ما بارور باید .

ابراهیم حیدری . آذر ١٣٦٢

چندی پیش دفتر شعر سالهای گذشتەام را کە مدتی است برایم ارسال کردەاند ، مرور میکردم کە همراە بسیار از دیگر شعرهای آنزمان دهەی ٦٠ کە برایم چون دفتر خاطراتی بود کە برای بسیاری از رفقا و جانبختگان راە آزادی و برابری سرودەام ، این شعر ( راهی در تاریخ ) برای کاک فواد سرودە بودم برای تجلی از آندوران و مبارزات صادقانە آزادیخواهانە را برایم بە جولان درآورد ...و گفتم دراین ایام برای درج ، این شعرها را بسیار مناسب دانستم ....امید است مورد توجە شما گرامیان هم قرار گیرد . با نهایت سپاس ابراهیم حیدری

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube