top of page

کاک فوئاد رهبری خردمند و مبارز


کاک فوئاد رهبری خردمند و مبارز

کاک فواد مثل یک انسان معتقد به عدالت اجتماعی بود یعنی (سوسیالیسم)، آرزو داشت ای کاش یک حزب کمونیست قوی در ایران بوجود می آمد که دموکراسی واقعی را درایران آینده مهیا می کرد و کارگر و زحمت کش از این مرارت زوزمره اقتصادی و سیاسی نجات می یافتند و ملتهای تحت ستم از جمله ملت کرد هم شامل می شد .این روانکاوی نیست یک واقعیت است که کاک فواد قصد نجات زحمت کشان و مردم تحت ستم ملی مردم کرد را مد نظر داشتند و هم گام مثل یک انسان سوسیالیست از حق دیگر ملتها پشتیبانی می کرد .بعد از 40 سال یاد کاک فواد کردن بدون برسی و دلسوزی ایشان در قبال مردم کردستان بی انصافی است اگر : مزاکره ،کوچ مریوان ، سر زدن به تحصن قوری قلعه قبل از جنگ پاوه و ده ها نمونه دیگر از احساس مسئولیتهای کاک فواد را نادیده بگیرم. کاک فواد یکی از رهبران معتقد به سوسیالیسم در سر دم خود بود . یادش گرامی باد .


bottom of page