top of page

بە یاد کاک فواد


امروز نهم شهریور (۱۳٥۸)چهلمین سال جانباختن کاک فواد رهبر بسیار با اتوریتە کومەلە، با کاراکتری جذاب، معمار مقاومت کردستان و معمار و بنیانگذار جنبش های مدنی و اجتماعی معاصر در کردستان.

انسان زاده شدن تجسّد وظيفه بود:

توان دوست‌داشتن و دوست ‌داشته‌شدن توان شنفتن توان ديدن و گفتن توان انده‌گين و شادمان‌شدن توان خنديدن به وسعت دل، توان گريستن از سُويدای جان توان گردن به غرور برافراشتن درارتفاع شُکوه‌ناک فروتني توان جليل به دوش بردن بارامانت و توان غم‌ناک تحمل تنهايي تنهايي تنهايي تنهايي عريان انسان دشواری وظيفه است

فرصت کوتاه بود و سفر جان‌کاه بود اما يگانه بود و هيچ کم نداشت

احمد شاملو


bottom of page