top of page

دلاور برخیز

....

و مرد افتاده بود.

یکی آواز داد: دلاور برخیز! و مرد همچنان افتاده بود.

دو تن آواز دادند: دلاور برخیز! و مرد همچنان افتاده بود.

ده ها تن و صدها تن خروش برآوردند: دلاور برخیز! و مرد همچنان افتاده بود.

هزاران تن خروش برآوردند: دلاور برخیز! و مرد همچنان افتاده بود.

تمامی آن سرزمینیان گرد آمده اشک ریزان خروش براوردند: دلاور برخیز!

و مرد به پای خاست. نخستین کس را بوسه ای داد و گام در راه نهاد .... گابریل گارسیا ماکز ترجمەی احمد شاملو

شنو رحیمی


bottom of page