top of page

اندیشەای کە با گذشت ٤٠ سال هنوز هم در دل تمام مردم ستمدیدە ریشە کردە ،


اندیشەای کە با گذشت ٤٠ سال هنوز هم در دل تمام مردم ستمدیدە ریشە کردە ، کاک فواد در مدت کوتاهی که در مبارزات توده ای در شهرها و روستاهای کردستان شرکت داشت، چنان مهارت و قدرتی در رهبری جنبشهای اجتماعی از خود نشان داد که تا کنون نیز تحسین دوستان و تعجب دشمنان، قدرت اراک و اراده، و اندیشه انسانی ایشان را برانگیخته است. ایشان رهبری تیزبین و نکته سنج بود که حساس ترین لحظات سیاسی را با دقت ارزیابی میکرد و تاکتیک مناسب را در بهترین زمان و مکان ممکن اتخاذ می نمود. کاک فواد/ سازماندهنده جمعیتهای دمکراتیک در شهرهای مختلف کردستان، موسس اتحادیه دهقانان، رهبری کننده کوچ تاریخی مریوان "که در زمان خود بی نظیر بود" هدایت کننده سیاستها و فعالیتهای کومه له در آن دوران پر تلاطم و حساس بود. رفیق فواد مصطفی سلطانی در هر شرایطی، چه در دوران تشکیلات و چه در رابطه با احزاب سیاسی و چه در مبارزات توده ای، عامل وحدت و گرداورنده بیشترین نیروی مردمی علیه استبداد بود. کاک فواد/ اکنون نیز با گذشت سالهای متوالی از جانباختنش: کار، گفتار و اندیشه وی در صحنه های سیاسی کردستان منبع، الهام و سرمشق نسل نوین مبارزه است. یاد و نامشان گرامی و راهشان پررهرو باد...

فواد کریمی


bottom of page