top of page

کاک فواد اسطورە عصیان


کاک فواد اسطورە عصیان

رفیق فواد مصطفی سلطانی ملقب به کاک فواد سال ۱۳۲۷ در روستای آلمانه از توابع شهر مریوان بدنیا آمد. در سال ۱۳۴۶ وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و پس از طی مراحل تحصیلی سرانجام مهندسی الکترونیک دریافت نمود. در آنجا فعالیتهای سیاسی خود را آغاز کرد. او به همراه تعدادی از رفقایش در پائیز سال ۱۳۴۸ تشکلی را بوجود آوردند که بعدها کومله نام گرفت . او و یارانش در این تشکل زیر اختناق، فعالانه کار آگاه کردن زحمتکشان را پیش می‌بردند. در سال ۱۳۵۳ توسط ساواک دستگیر شد. در زندان رهبری بسیاری از مبارزات واعتراضات درون زندان را بر عهده داشت و به عنوان یکی از الگوهای مقاومت همیشه از او یاد می شود. در مهر ۱۳۵۷ از زندان آزاد شد. کاک فواد در مبارزات مردم شهرهای سنندج و مریوان علیه رژیم شاه نقش برجسته‌ای داشت. برپائی شوراها، تشکیل اتحادیه‌های دهقانی، تشکیل اولین دسته‌های پیشمرگ کومله (سازمان انقلابی زحمتکشان کوردستان) از جنبه‌های قیام رفیق فواد درتمام عرصه‌های مبارزات مردم کوردستان بود. کاک فواد طی عمر کوتاه اما پر بار خود توانست چندین اعتراض مدنی و عمومی از قبیل کوچ تاریخی مریوان و همچنین رهبری جنبشهای اعتراضی کارگران, دهقانان و زحمتکشان کردستان را برپا کرد. کاک فواد سرانجام در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۵۸ در روستای بسطام در مسیر بین شهرهای سقز و مریوان در یک نبرد مسلحانه علیه نیروهای رژیم جمهوری اسلامی همراه با رفیق طهمورث اکبری در راه آرمانهای آزادیخواهانه اش جان باخت. كاك فواد مصطفی سلطانی از جمله رهبران سياسی كورد است كه نه تنها ابعاد و زوايای افكار و انديشه های او، حتی وجوه شخصيتی اين رهبر پراکماتیز و اسطوره عصیانگر نيز, متاسفانه تا حد زیادی ناشناخته مانده است.

فیروز مامویی


bottom of page