top of page

کاک فواد آبرمردی از دیار


کاک فواد آبرمردی از دیار شقایقهای سرخ که الفبای شهامت و کرامت انسانی و روح مبارزه به خلق کورد آموخت همراه با خانواده اش برای اعتلا بخشیدن به جنبش رهای بخش طبقه محروم و ستمدیده از

هیچ کاری مضایقه ننمودند. اولین رهبر آزادیخواهیست در نقش پیشمرگه در سنگر برای آزادی ملتش جان باخت. یادش گرامی راهش پر رهرو با

حسین کلاه قوچی


bottom of page