• حسین کلاه قوچی

کاک فواد آبرمردی از دیار


کاک فواد آبرمردی از دیار شقایقهای سرخ که الفبای شهامت و کرامت انسانی و روح مبارزه به خلق کورد آموخت همراه با خانواده اش برای اعتلا بخشیدن به جنبش رهای بخش طبقه محروم و ستمدیده از

هیچ کاری مضایقه ننمودند. اولین رهبر آزادیخواهیست در نقش پیشمرگه در سنگر برای آزادی ملتش جان باخت. یادش گرامی راهش پر رهرو با

حسین کلاه قوچی