top of page
  • حسین کلاه قوچی

کاک فواد آبرمردی از دیار


کاک فواد آبرمردی از دیار شقایقهای سرخ که الفبای شهامت و کرامت انسانی و روح مبارزه به خلق کورد آموخت همراه با خانواده اش برای اعتلا بخشیدن به جنبش رهای بخش طبقه محروم و ستمدیده از

هیچ کاری مضایقه ننمودند. اولین رهبر آزادیخواهیست در نقش پیشمرگه در سنگر برای آزادی ملتش جان باخت. یادش گرامی راهش پر رهرو با

حسین کلاه قوچی


bottom of page