top of page

بە یاد کاک فواد


فرصت کوتاه بود و سفر جان‌کاه بود اما يگانه بود و هيچ کم نداشت پردە اول: گریز از خود بە اجتماع، انسان تجسم وظیفەست، رھایی از منویات درونی برای ساختن دنیایی یکسانتر و انسانی تر پردە دوم: در راە عشق ایثار باید نە انجام وظیفە، یازدە ماە پر از دستاوردھایی کە تا امروز باید از آن آموخت، مبارزەای کە کە گاە با سکوت اسلحەای ساخت آتشین و بران، تساھل و مدارا گاە با دشمنش کە درس زندگی ساخت برای آیندگان پردە سوم: مرگش عین زندگی بود، حتی دژخیمان از سلابت بە خون افتادەاش از ترس بە خود لرزیدند، رفت پس ماند، پاک و پر از غرور پردە چھارم: میشود سیاستمدار بود و شریف ماند ، دامن سیاست را کریە نکرد، کە اگر این دو از ھم بگسلند باید فاتحە جھان را خواند. یادش گرامی ، راھش پر رھرو

هیمن بایزیدی پور


bottom of page