top of page

بە یاد رھبر مبارز ملت کورد کاک فواد


بە یاد رھبر مبارز ملت کورد کاک فواد

31 ئاگوست در سالروز جانباختن بزرگ مرد مبارز در تاریخ كوردستان رفیق فواد مصطفی سولتانی قانون حيات، قانون آرمان ها است. مهمترين و اصلي ترين گام هايي كه براي انسانيت بر مي داريم، ايمان ژرف به آرمان هايي است كه به آن ها اعتقاد داريم " كاك فواد

فواد نامی آشنا در قلب مالامال از شوق مبارزه‌ و ایمان به‌ رهایی مردم زحمتكش كوردستان ، نامی آشنا چون زاگرس مقاوم در برابر ارتجاع و ستمگران. فواد سنبل و شعور آزادگی دیروز و امروز و آیندگان است ، كاك فواد كشتي در گل و لاي فرونشسته ي رهايي بخش ملت كرد و خلقهاي ستمديده را بار ديگر به جريان انداخت و به سوي مقصد، كه همان جامعه ي انساني است، رهنمون شد.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.


bottom of page