top of page
  • داریوش نویدی

یاد کاک فوأد گرامی باد


یاد کاک فوأد گرامی باد اگر میخواهید از کاک فوأد در پشتیبانی از جریانتان بهرە جوئید، لطفأ حداقل دو نکتە را رعایت کنید: از اینهمە زیادە روی در غلطیدن بە ورطەی کشندەی راست روی دست بردارید، و دومأ از او بیاموزید کە مذاکرەی پنهانی مردود است، و بەیاد بیاورید کە در راه پیمائی بزرگ مریوان کە او مذاکرەی با دشمن را رهبری میکرد، بە تودهای مردم مرتب گزارش میداد، و نیز جمع وسیعی را کە مورد اطمینان و اعتمادش بودند فرا میخواند، بە آنها گزارش میداد و نیز جویای نظرشان میشد. از ابتدا تا ایتهای تحصن مردم، راهپیمائی مردم بە مریوان، و مذاکرات با رژیم، مردم در جریان بودند، پشتیبان رهبریش بودند، مورد مشورت بودند، نظراتشان را محترم میداشت و... خلاصە تودەها با او بودند و در واقع برای تودەها، بەنام آنها و برای آنها مذاکرە میکرد. پس فقط نمیتوان، و نباید بەخود اجازە بدهیم کە سهل انگارانه( کە شاید بسیار خفیف هم گفتە باشم) ، پشت نام وی خودرا استتار کنیم.


bottom of page