top of page

یاد کاک فوأد گرامی باد


یاد کاک فوأد گرامی باد اگر میخواهید از کاک فوأد در پشتیبانی از جریانتان بهرە جوئید، لطفأ حداقل دو نکتە را رعایت کنید: از اینهمە زیادە روی در غلطیدن بە ورطەی کشندەی راست روی دست بردارید، و دومأ از او بیاموزید کە مذاکرەی پنهانی مردود است، و بەیاد بیاورید کە در راه پیمائی بزرگ مریوان کە او مذاکرەی با دشمن را رهبری میکرد، بە تودهای مردم مرتب گزارش میداد، و نیز جمع وسیعی را کە مورد اطمینان و اعتمادش بودند فرا میخواند، بە آنها گزارش میداد و نیز جویای نظرشان میشد. از ابتدا تا ایتهای تحصن مردم، راهپیمائی مردم بە مریوان، و مذاکرات با رژیم، مردم در جریان بودند، پشتیبان رهبریش بودند، مورد مشورت بودند، نظراتشان را محترم میداشت و... خلاصە تودەها با او بودند و در واقع برای تودەها، بەنام آنها و برای آنها مذاکرە میکرد. پس فقط نمیتوان، و نباید بەخود اجازە بدهیم کە سهل انگارانه( کە شاید بسیار خفیف هم گفتە باشم) ، پشت نام وی خودرا استتار کنیم.


bottom of page