top of page

اعتصاب غذای تاریخی زندانیان سیاسی سنندج


اعتصاب غذای تاریخی زندانیان سیاسی سنندج

بستر و زمینەی تاریخی

شهر سنندج از شهرهای پرجمعیت شرق کردستان است ، کە در نشیب و فرازهای تاریخی و مبارزات ملت کرد نقش پیشرو و تعیین کنندەای داشتە است . خصوصا در آستانەی قیام بهمن ماە ١٣٥٧ شمسی ، دوران گذار تغییر رژیم و تثبیت فاشیزم اسلامی پیشتاز مبارزات شهری در سطح ایران بود. سنندج بطور غیر مستقیم پایتخت شرق کردستان بودە و اگرچە شهر مهابادهمیشە در افکار عمومی با جمهوری یازدە ماهەی کردستان تداعی میگردد اما شهر سنندج قبل و بعد از قیام ٥٧ ، جایگاە ممتازی در مبارزات ملت کرد بدست آوردە، لذا روند مبارزات ملی و طبقاتی در این شهر، بمراتب از شهرهای دیگر کردستان پیشتاز تر وراسخ تر و جایگاە رفیعتری داشتەاست .

سیاست های کارتر و دمکراسی غربی :

زمانیکە کارتر رئیس جمهور آمریکا در راس قدرت بود، نوعی دمکراسی را در کشورهای وابستە بە امریکا و از جملە ایران تبلیغ و ترویج کرد خصوصآ مانور و قدرت وحشیگری و سرکوب ساواک را مورد انتقاد قرار دادە و تاحدی محدود کرد. شاە ایران را نیز مجبور بە پذێرش آزادی هائی هر چند در سطح بالائی نبود، کرد . در این راستا زندانیان سیاسی در ایران کە اکثرا در زندان های اوین ، قصر ، کمیتەی مشترک ، قزل قلعە و زندان های مخفی و استان های دیگر ایران اسیر بودند ، میتوانستند دوران محکومیت را در استان و زادگاە خویش سپری نمودە وبگذرانند . مقامات ساواک با تقاضای زندانیانی سیاسی و انتقال بە زادگاە خویش موافقت نمودند .

برگشت زندانیان سیاسی بە کردستان :

از شهرهای مختلف ایران از جملە: تهران ، اصفهان ، تبریز ، شیراز و کرمانشاە زندانیان سیاسی کرد ، بە شهر سنندج بر گشتند. ساختار زندان در سنندج تا آن زمان فقط بە مجرمین عادی تعلق داشت . و با رویداد جدید و زندانی سیاسی کاملا بیگانە و تجارب کافی نداشتند . حتی سرکوب و خشونت پلیس ، در مورد زندانیان سیاسی خیلی خشن وعقب ماندە و اساسا پایگاەسیاسی و جایگاەاجتماعی زندانی سیاسی را اساسا نمی شناختند و درک نمی کردند.

خواست های زندانیان سیاسی :

در مجموع خواست و تقاضای زندانیان سیاسی کە بطور کتبی بە مقامات زندان و ساواک شهر سنندج ، ارائە گردید در مجموعە و زیر مجموعەای تنظیم گردیدە بود . خواست و نیاز زندانیان سیاسی عبارت بودند از:

قطع پروسەی شکنجە ،مناسب کردنشرایط بهداشت و وضع نظافت و بهداست شخصی ، زیاد نمودن وقت حمام در زمانیکە زندانی سیاسی نوبت حمام دارد ، بهتر کردن خوراک و غذای روزانە از نظر کمی وکیفی، طولانی کردن اوقات هواخوری زندانی سیاسی در بیرون از سلول، حق استفادە از رادیوی دوموج ، آزاد کردن روزنامە و نشریات داخلی ایران بدرون زندان ، حق استفادە از وسایل خوراک پزی بمنظور گرم کردن غذا ،اجازەی دیدار اقوام دور و نزدیک ،آمدن دکتر حاذق بەزندان و اجازەی رفتن زندانی بە دیدار دکتر درخارج از زندان ، جلوگیری وممانعت از تحقیر و اهانت و بی حرمتی بە زندانیان سیاسی .

دوران بیست و چهار روزەی اعتصاب:

اخبار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بە مریوان رسید . ما خانوادەی مصطفی سلطانیخیلی نگران وضع جسمی زندانیان سیاسی بودیم. خانوادە روشن تودەها و مصطفی سلطانیو اقوام و پیشروان مریوان بسوی سنندج حرکت نمودیم . جلو درگاە زندان تجمع نمودیم .و اکثر خانوادە زندانیان سیاسی از شهرهای سقز و بانە نیز آمدە بودند . تقاضای دیدار کاک فواد گردید کە پلیس مخالفت نمود ، سرانجام با اصرار و پافشاری خانوادەی زندانیان سیاسی پلیس دیدار کاک فواد را قبول کرد . اما کاک فواد بحدی در وضع ناخوشایند جسمی و خستە و آزار دیدە بود کە در آستانەی مرگ قرار داشت وحقیقتا نمیتوانست روی پاهایش حرکت نماید. در این لحظات دو برادرش کاک محمد و کاک حسین جلو رفتە و زیر شانەهایش را گرفتند .و بە پشت میلەهای زندان منتقلش کردند کە دایە بهیە از سوراخ تعبیە شدە زندان ، توانست فرزندش را تماشا کند . زمانیکە پلیس مانع دیدار مادر و فرزند گردید ، دایە بهیە با صدای بلند بر زندانبان ها و پلیس ها غریدو این دو بێت شعر فلکلوری را بزبان مادری کە وزین و پر محتوی است خواند.( متاسفانە لطافت و غنای شعرهای فلکلوری ، در ترجمە بزبان فارسی همتراز زبان کردی نخواهد گردید.)

هر کس ظالم باشد چنین میکند- مادر برای فرزندش در چ حالیست .

آە و نالەی درونم بە فلک برسد- شیونم را بە ماوای فرشتگان برساند.

کاک فواد برای رسیدن بە اهداف انسانیشان ، اعتصاب را بعنوان تاکتیکی مناسب و لوژیک انتخاب کردەبودند .همەی کادر زندان و زندانبان ها و روسای زندان و پلیس و ساواک در تلاش پیادە کردن پلاتفورم و طرحی بودند کە اعتصاب را بشکست بکشانند و همزمان اعتماد بە نفس کاک فواد را در هم بکوبند وبشکنند . اما اعتماد و ارادەی سیاسی زندانیان سیاسی شوخی بردار نبود و پلیس از همەی شیوەهای ناجوانمردانە استفادە کرد و تلاش آنها بجائی نرسید وکارائی نداشت . دامنەی اعتصاب باگذشت زمان گسترش یافت و در بیرون از زندان انعکاس وسیعی یافت . همەی زندانیان سیاسی خستە و ضعیف و رمقی در پیکرشان نەماندەبود اما تسلیم سیستم دیکتاتوری شاهنشاهی نگردیدند . در این رهگذر حتی زندانیان "عادی" هم بە کمپین اعتصاب غذا پیوستند و مدت یازدەروز باشجاعت تمام از خواست زندانیان سیاسی دفاع و پشتیبانی نمودند. کە پدیدەای تازە و حرکتی قهرمانانە و شایستەی احترام بود .پلیس و ساواک در برابر موج وسیع اعتراضات زندانیان سیاسی و زندانیان عادی و نارضایتی عمومی، سپر انداختند و روباە صفت بە دستاویزهای ناجوانمردانە پناە بردند . عقب نشینی مسئولین زندان و ساواک ، از دست دادن اتوریتە و اعتبارشان را بهمراە داشت . در زمان ٢٤ روزەی اعتصاب، جناب دکتر فتح اللە لطفاللە نژادیان برای تداوی و معاینەی زندانیان بە زندان رفت و آمد داشت و ارتباطهایش با کاک فواد در سطح دلگیری بود . و جناب صدیق کمانگر بعنوان وکیل پایەیک دادگستری برای دفاع از متهمین عادی بە زندان میرفت و ارتباط هایش با کاک فواد روتین و منظم بود .

تحصن خانوادەهای زندانیان سیاسی در ساختمان دادگستری

شهروندان سنندج و خانوادەی زندانیان سیاسی و تودەهای ناراضی مردم و خصوصا جوانان پیشتاز اعتماد بخود پیدا کردە و بە مبارزات و تلاشهای سیاسی و اجتماعی روی آوردند . و هیچ مانع و تهدیدی نتوانست جلو این حرکت سیاسی را بند کند و آنها را سرکوب نماید . بهمین خاطر بمنظور انعکاس گستردەی وضع جسمی و سلامتی اسفناک و ناگوار زندانیان سیاسی و نابود کردن ترس و دلهرە و اضطراب در شهر سنندج و تشویق تودەهای مردم در زمینەی شرکت در اعتراضات و مهیا کردن سقوط رژیم پهلوی، مصمم شدند کە در ساختمان دادگستری کە در میدان اقبال سنندج واقع شدە ، جمع شدە و بطور نشستە بە سیاستهای پلیس و ساواک اعتراض کنند. این رویکرد و میتینگ در دادگستری سنندج بابتکار مبارزین و اعضا و هوادارن کۆمەڵە و خصوصا راهنمائی های بیدریع وکیل محبوب دادگستری جناب" صدیق کمانگر" انجام گرفت . در همین رهگذر پیشروان سنندجی برای اولین بار بە خیابان ها ریختند و سکوت تاریخی وعظیمی را شکستند و تظاهرات و راهپیمائی خیابانی شروع گردید . از فعالین و مبارزین آن دورە میتوان بە اسامی انقلابیونی چون : جمیل زکریائی ، عبداللە دارابی ، فریدە زکریائی،حسین پیر خضرانیان ،ملکە مصطفی سلطانی ، نسرین زکریائی ، امین مصطفی سلطانی ، غفار غلام ویسی،عبداللە مصطفی سلطانی ، رضا حجت جلالی ،حمید ملک الکلامی ، و آزادگان و مبارزین دیگری کە اسامیشان بخاطرم نمی آید اشارە کرد . کە این انقلابیون تاثیری تعیین کنندەای بر روند اعتصاب و تظاهرات داشتند . خبر اعتصاب نشستە در دادگستری مانند بمب ساعتی منفجر گردید و دستە دستە جوانان مبارز و انقلابی و خانوادەی زیندانیان سیاسی و افراد آزادیخواە بە جمع اعتصابیون در دادگستری پیوستند . یکی از ابتکارات و شیوەهای خلاق ، کە خانوادەی زندانیان سیاسی و جمع متحصنین در ساختمان دادگستری سنندج اتخاذ نمودند تعیین نمایندەای بود ، کە از دادستان کل تقاضای دیدار حضوری نمود . دادستان کل با این درخواست موافقت نمود . اما هنگامیکە نمایندەی انتخاب شدە ، میخواست بە جلسەی دیدار برود، لباس ملی و کردی بە تن داشت وقبل از تحصن پوشیدە بود. دادستان کل با مشاهدەی نمایندە کە لباس کردی پوشیدە ، عصبانی گردید و در نهایت وقاحت و بیشرمی حاضر بە پذیرفتن و گفتگو بانمایندەی منتخب نگردید . دادستان کل اتوماتیک از پدیدەی ستم ملی دفاع نمود و بدین وسیلە ، نمایندەی منتخب را بشیوەای نازل مورد اهانت و تحقیر قرار داد .

مواضع ماشین سرکوب و ساواک و پلیس پلیس و ساواک میدان اقبال و ساختمان دادگستری را محاصرە کردند . در وهلەی اول نیروهای سرکوب فقط محاصرە را انجام دادند و کاری بە معترضین در ساختمان دادگستری نداشتند . دو ساعت در دلهرە و پریشانی گذشت و هنوز پلیس عکس العملی نشان ندادە بود . زمانیکەکارمندان دادگستری کار روزانەشان تمام شد و بە منازل خویش بر میگشتند و دانش آموزان از مدارس بیرون آمدە و بخانەهایشان میرفتند و بازاریان برای استراحت بسوی خانەهایشا ن سرازیر میشدند و تودەهای مردم و ازدحام در اطراف دادگستری کم و کمترمیشد پلیس حملات خویش را آغاز نمود . با لولە آب پاش بە جمع متحصنین در ساختمان دادگستری حملە گردید و همگی را خیس کردند . سپس بە کتک کاری و لگد پراکنی و حملات وحشیانە دست زدند . در این گیر و دار خانم ملکە مصطفی سلطانی بشیوەای کتک زدند کە اگر رفیق عبداللە دارابی بە فریادش نمیرسید، دست و پایش را می شکستند و یا زیر دست و پای نیروهای امنیتی جانش را از دست میداد . اکثریت مطلق اقوام و اعضا ی خانوادەی زندانیان سیاسی مورد حملە قرار گرفتە و کتک کاری شدیدو مورد اهانت و تحقیر قرار گرفتند . در این موقع بە اسارت آنها پرداختە و در مجموع سی و پنج نفر رااسیر کردند .

اسامی اسرای دادگستری سنندج

تقریبا همەی اعضای خانوادەی کاک فواد در داخل و خارج داد گستری توسط پلیس کە اسامی آنها عبارتنداز : پدر و مادر کاک فواد ، برادران کاک فواد بنام های حسین ،امین و ماجد و خواهرش بنام ملکە و پسر عموهای کاک فواد بنامهای کریم و تیمور فامیل همگی (مصطفی سلطانی) و میرزا کریم روشن تودە در این اعتراض تاریخی اسیر گشتند . بعضی از افراد موفق بە فرار شدە و بسوی مریوان بازگشتند ، اما نرسیدە بە مریوان و در ارتفاعات کوە گاران آقایان حەمە برا و جلال کهنەپوشی اهل روستای "ڕەشەدێ " نیز اسیر شدند. چند نفر دیگر در این حملات اسیر گشتند .

پژواک وانعکاس اعتصاب زندانیان سیاسی سنندج در ایران

در راستای آگاە کردن افکار عمومی مردم خارج از کردستان و سراسر ایران ، جناب عبداللە بابان کە معاون فنی استانداری کرماشاە و جناب صدیق کمانگر کە عضو کمیتەی حقوقدانان بشر و عبداللە مصطفی سلطانی کە دبیر مدارس مریوان بود ، بمنظور افشاگری و انعکاس گستردەی این حرکت تاریخی بە تهران سفر کردند . در وهلەی اول چونکە ساواک دخالت داشت ، بنابراین امکان مخابرە تلگراف از سنندج بە مقامات تهران امکان پذیر نبود، لذا گروە سە نفرە در شهر تهران موفق بە مخابرەی تلگراف بە حاکمان مسئول و مقامات دولتی در تهران شدند . هدف این گروە سەنفرە دیدارمستقیم صلیب سرخ جهانی ، ارگان کانون وکلا و دیدار دکتر عبدالکریم لاهیجی مسئول کانون وکلا ، کریم سنجابی و صارم خان صادق وزیری در جبهەی ملی ، سحابی ، داریوش فروهر ، و کریستیان میشیل بود . مسئول و رئیس صلیب سرخ جهانی و زندانیان سیاسی ایران ،در آن زمان کریستیان میشل بود . آقای کریستیان میشل در زندان قصر تهران با کاک فواد آشنائی نزدیکی داشت و شخصا او را از نزدیک میشناخت . ونام و فامیل و شمارە تلفن و آدرس خودش را در کارتی چاپ شدە بە کاک فواد دادە بود . با طراحی و ابتکار جناب صارم خان صادق وزیری وزیر جبهەی ملی کنفرانسی برای روزنامەنگاران و ماسمیدیای جهانی ترتیب دادە شد ، در این کنفرانس هفدە روزنامەنگار و رادیوی بین المللی جهانی حضور داشتند . آقای کریم سنجابی با زبان های فرانسوی و انگلیسی بە شیوەای جدی در مورد مرگ زندانیان سیاسی سنندج صحبت نمود . و شکایت هئیت سە نفرە کردستان را بە روزنامەنگاران تقدیم نمود . کە این شکایت نامە در برنامەی رادیو بی بی سی و جام جهان نما و در روزنامەی لوموند فرانسە پخش گردیدند . رادیو بی بی سی مدت پانزدە دقیقە در مورد شرایط وحشتناک زندان سنندج و اعتصاب و خواست زندانیان سیاسی بحث و ڕپرتاژ گویائی پخش کرد . سپس هیئت سە نفرە با آقای سحابی در نهضت آزادی و، آقای کریستیان میشل مسئول صلیب سرخ جهانی درتهران دیدار کردند. کاک فواد کارت میشل را بە بیرون زندان فرستادە و عبداللە مصطفی سلطانی آنرا بە میشل نشان دادە بود و میشل قانع گردیدە بود کە بە سنندج سفر کند . میشل عازم شیراز بودە کە سفر بە کردستان را ترجیح میدهد و در زندان سنندج زندانیان را دیدار نمودە و با زبان انگلیسی با کاک فواد گفتگو می نماید. با وساطت واین دیدار و وعدەهای کریستیان میشل اعتصاب غذا شکستە میشود ، در این زمان وضع جسمی و تندرستی زندانیان سیاسی در سراشیبی سقوط و آستانە "مرگ" قرار داشت . با وساطت عبداللە مصطفی سلطانی ، دکتر فتح اللە نسخەای برایشان آمادە میکند کە بە نورمال شدن عارضە " ورم و آماس " و فیزیولوژی جسمشان کمک نماید و برایشان دوا و درمان تدارک می بینند . توصیە دکتر فتح اللە نوشیدن آب و غذاهای آبکی بودەاست . کە سفارشات و توصیەهای دکتر فتح اللە شایان توجە و کارساز بودەاست . دکتر فتح اللە سرانجام در راستای ماموریتی انترناسیونالیسی و اومانیستی با کاروانی از انقلابیون سنندجی برای کمک بە شهروندان ترکمن صحرا عازم گنبد گردید کە متاسفانە در راە آرمان های انسانی جان باخت . کاک صدیق کمانگر سخنگوی آتشین خیابان های خون آلود سنندج نیز در توطئەای ناجوانمردانە وبا خزیدن جاسوسی در صفوف کومەلە ، ترور گردید .

پیام زندانیان سیاسی سنندج

اعتصاب غذا بعنوان تاکتیکی مناسب در آن دورە بکار گرفتە شد . ترس و وحشت از نیروهای سرکوبگر سیر نزولی سریعی پیدا کرد. در دراز مدت این اعتصاب تاثیر مستقیم در مبارزات شهروندان کردستان در راستای سقوط سیستم شاهنشاهی داشت . اعتماد بەنفس شهروندان کردستان را محکم وتثبیت نمود . این حرکت تاریخی کە قاطعانە و بدون تزلزل توسط " کاک فواد " رهبری میگردید دستاوردهای عظیمی در بستر روحیەی تعرضی مردم بە ارگانهای سرکوب از جملە ساواک ،شهربانی ، ژاندار مری و سیستم زندان داشت . این حرکت در بالا بردن سطح اعتراضات تودەای و دفاع از حقوق بشر و اتحاد و یگانگی ودرد مشترک شهروندان تاثیر بسزائی داشت . کاک فواد در زندان با رفقایش مطالعە میکرد و در آن بستر کادرهای لایق و جسور و فرماندەهائی را در انزوای زندان برای کومەلە پروردە نمود کە بعداز مرگش در مکان های کلیدی و رهبری کومەلە صاحب نظربودە و مبارزە کردند . در اعتصاب غذای زندانیان سیاسی سنندج ، صدائی رسا و فریادی انسانی بە گوش جهانیان رسید کە آن صدا و فریاد بمنظور استقرار آزادی ، استقلال ، برابری ،صلح ، دمکراسی ،استقرار سیستم دمکراتیک بدور از استثمار و تبعیض ،و زندگی شایستەی انسان پژواک داشت . در این روند تاریخی زندانیان سیاسی سنندج بعد از بیست و چهار روز اعتصاب غذا ، ساواک و پلیس و ماشین سرکوب را شکست مفتضحی دادند و زندانیان مصمم و پیگیر و انقلابی با موفقیت روبرو گشتە کە خبرش در ماسمیدیا جهانی و ایران پخش گردید . خیلی از تحلیل گران سیاسی و رفقای صادق کاک فواد معتقدند کە در دوران اعتصاب غذا ، کاک فواد مهارتها و توانائی هایش را در سطح همەجانبەای باثبات رساندە و خود را بە فاز رهبری رساند . درمیان انهائی کە ساواک و پلیس در ساختمان داد گستری اسیر نمودەبود ، انسان هائی باباورهای مذهبی وجود داشتند و روزە می گرفتند ، کاک فواد بە دگراندیشان و انسان های متدین نیز احترام فراوانی می گذاشت و حتی در هنگام روزەداری در درون زندان ،اگرچە جسمی نحیف و ناتوان داشت ، در زمینە سرویس غذا کمکشان میکرد .

اسامی زندانیان سیاسی شهرسنندج:

زندانیان سیاسی شهر سنندج در سال ١٣٥٧ شمسی ، همیشە بین پانزدە تا بیست نفر در نوسان بودەاست . سەنفر از آنها فارس زبان و بصورت تبعیدی بە زندان سنندج انتقال یافتەبودند و بقیەی زندانیان سیاسی کرد زبان بودەاند . بند شش رادر زندان سنندج ، برای زندانیان سیاسی اختصاص دادەبودند .

١- محمدشاسواری

٢- پرویز قیتانی ( اهل کرمانشاە )

٣- رضا پورمیرزا ( اهل نهاوند )

٤- هوشمند روشن تودە

٥- یوسف قریشی

٦- طیب عباسی روح الهی

٧- محمد کعبی

٨- تورج میرزائی

٩- محمد شافعی

١٠- عثمان روشن تودە

١١ – فواد مصطفی سلطانی

١٢- عمر حمیدی - عضو مرکزیت سازمان چریک های فدائی خلق واهل بوکان

١٣- یک نفر از مرکزیت سازمان پیکار بانام مستعار مسعود ( محسن – ف )

١٤- صدیق فرخیان- بە مرکزیت حزب دمکرات رسید ودر جنگ کۆمەڵە و دمکرات جان باخت .

١٥- رئوف کرمی

١٦- توفیق رش

١٧- محمود اصفهانی

١٨- ....

موضع روزنامەی بسوی آزادی

روزنامەی بسوی آزادی درماە شهریور ،سال ١٩٧٨ میلادی ودر شمارەی چهارممقالەای بزبان فارسیدر بارەی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی سنندج نشر کردە بود . کە همین مقالە توسطمترجم ، ادیب ، زبان شناس ، نویسندە و سیاستمدار کرد جناب آقای حسن قاضی بزبان کردی ترجمە گردیدەاست . اهم مطالب این مقالە چنین است :

وضع جسمی و تندرستی و جان زندانیان سیاسی سنندج در خطر است - اقوامدور و نزدیکزندانیان سیاسی یا اسیرگشتە و یا فرار کردە ویا خود را مخفی نمودەاند - شهروندان سنندجی از خواست عادلانەی زندانیان سیاسی پشتیبانی می کنند – هنوز مقامات زندانبە نیاز های برحق زندانیان کە شامل پوشاک ، رادیو ، وسیلەی خوراک پزی، بهداشت ،هواخوری وروزنامە و نشریات دولتی، پایان دادن بە توهین و بی حرمتی می باشد هیچگونە عکس العملی نشان ندادە و سکوت مرموزی نمودەاند – فراهم نمودن امکانات دیدارحضوری با پدر و مادر و اقوام .

در هنگام تحصن در ساختمان دادگستری نمایندە متحصنین تقاضای دیدار دادستان کل را می کند و پذیرفتە میشود . اما چونکە نمایندەی خانوادەیزندانیان سیاسیی لباس کردی بەتن داشتە ، دادستان کل او را تحقیر و مورد اهانت قرار دادە و در کمال وقاحت و بیشرمیاز دیدار با نمایندەی خانوادەیزندانیان سیاسی منصرف شدە است . بعد از این اهانت و تحقیر ساواک و مامورین پلیس بە خانوادەی زندانیان سیاسی حملە کردەاند . وهمین سرکوب سرآغاز اعتراضات آشکار خیابانی در سنندج میگردد . صدای اعتراض خانوادەی زندانیان سیاسی درساختمان دادگستری ، بوسیلەی شبکەی مردمی پخش گردیدە ، اما روزنامەهای دولتی کماکان در برابر این واقعەی تاریخی سکوت محض کردند .

قطع نامەی شهروندان سنندج

ما مردم شهر سنندج بطور عام و روشنفکران و معلمان و کارمندان و دانش آموزان و دانشجویان نفرت و بیزاری خویش رادر مورد واقعەی روز شنبە هفدهم مرداد ١٣٥٧ شمسی کە پلیسخانوادەی زندانیان سیاسی را سرکوب و مورد اهانت قرار دادە و آنها را اسیر نمودە، اعلام میداریم . اعلامیەی حقوق بشر این حق را بە انسان و خصوصا زندانیان سیاسیکە از امکانات بهداشتی ، خوراکی ، نشریات ، رادیو ، حمام ، دیدار باخانوادە و اقوام بهرەمند باشنددادەاست . لذا بخاطر جان و سلامتی زندانیان سیاسی از مقامات حکومتی میخواهیم کە اصول انسانیزیر را سریعا باجرا در آورند .

- زندانیان سیاسی را بشیوەای انساندوستانە قانع و خواست انسانی آنها را برطرف نمودە کە خاتمە بە اعتصاب غذا دادە تا بدینوسیلە از مرگ زندانیان جلوگیری شود - قوانین حقوق بشر را در مورد تک تک انها رعایت نمائید – تداوی و معاینە زندانیان سیاسی را فورا انجام دادە و امکانات دیدار با دکتر را در بیرون بەآنها بدهید – آزاد کردن همەی اقوام زندانیان سیاسی و افرادیکە در ساختمان دادگستری و در منازل و خیابان های سنندج اسیر گشتەاند – تعقیب و محاکمەی پلیس هائی کە در سرکوب شرکت مستقیم داشتەاند – ما با تمام وجود از حقوق زندانیان سیاسی دفاع می کنیم -

امضا: بازاریان ،معلمان ،دانشجویان ودانش آموزان سنندج و سقز و مریوان .

منابع معتبر:

  1. Foad Mostafa – Soltani

A kurdish political leader and scholarby: ReshadMostafa – Soltani

Germany , Köln, 2007

  1. Foad Mustafa -Soltani

A look into his life , his aspirations and how he died . by: Malaka,Reza and Hishmat Mostafa-Soltani

South Kurdistan , Solaimany 2004

از کتابهای ١ - کاک فوئاد ڕێبەر ، سیاسەتمەدار و زانایەکی سیاسی. ٢ - کاک فوئاد مستەفا سوڵتانی کێ بوو، ئامانجی چی بوو، چۆن گیانی بەخت کرد .٣-در جستجوی عدالت ،نویسندە عثمان روشن تودە، کە در دوبخش آمادە گردیدە و در بخش فارسی سایت کاک فواد گذاشتە شدەاست .واز منابع معتبردیگری درهمین رابطە، برای تدوین مطالب استفادە شدەاست .

رشاد مصطفی سلطانی .

تابستان ٢٠١٩ میلادی


bottom of page