top of page

کاک فواد نماد شهر مریوان


کاک فواد نماد شهر مریوان

اینجا مریوان است. شھری با تاریخی نە چندان دور اما مملو از شاھکارھایی بزرگ در دنیای سیاست. شھری پر از گرایشات سیاسی متناقض و ناھمگون، از چپھای رادیکال ارتدکسی گرفتە تا اسلامیھای رادیکال القاعدەای، از کمونیستھای چند آتشە تا ملی گرایان حزبی و غیرحزبی.

با ھمەی اینھا شھر اسمی ، تاریخی دارد و نماد مشخصی را حمل میکند. اینجا بە شھر جنبشھای مدنی معروف است. اولین و تنھا شھری در کردستان است کە بە صورت داوطلبانە کوچ کردە است، کوچی کە مھندسیش را فواد مصطفی سلطانی یکی از فرزندان ھمین شھر طراحی کردە است. اینجا شھری است با تاریخ جمعیت ھای زنان، اتحادیەھای دھقانی و شوراھای منتخب و امروزە شھری با دەھا انجمن مدنی و فرھنگی و محیط زیستی برتر در سطح کل ایران، انجمن ھایی ھمچون چیا ڤەژین، ژیانەوە و غیرە کە سطوح فعالیتشان تنھا در شھر مریوان باقی نماندە و بسیاری از شھرھای کردستان و حتی ایران را تحت پوشش گرفتە است. اینجا ھیچوقت آرام نیست، شھر جنبش ھای مدنی ھمیشە در تکاپوی انقلاب است، انقلابی از جنس مردمی، انقلابی با رنگ و بوی نان، با رنگ و بوی آزادی و با پشتوانەی فقرا، شاید انقلابی کاملا دھقانی یا کارگری.

نماد این شھر کاک فواد است، فواد مصطفاسلطانی، مھندس برق و یکی از رھبران و موسسان کوملە و معروف بە مھندس جنبش ھای خلقی. در اینجا تمام مردم با آرمان ھا و تفکرات مختلف بە یک نفر و یک اسم با دیدەی رھبریت می نگرند، دوستش دارند و جدا از باورھای سیاسی و حزبیشان راھش را و عملکردش را ستایش میکنند. کاک فواد اینجا تنھا اسم نیست، خط مشی است، اعتبار شھر است، بخشی از وجود شھر است و نماد شھر است.

کاک فواد دوبارە در سال تازە بە نماد اعتراضات تبدیل شد، دوبارە مردم مریوان کاک فوادشان را فریاد زدند، دوبارە مردم کاک فواد زندە است را چھرە بە چھرەی فاشیستھای جمھوری اسلامی فریاد زدند و چە با شکوە بود ترس فاشیست ھا از اتحاد مردم و از نام فواد.

مردم کاک فوادی دیگر میخواھند، کاک فوادی از جنس خودشان و آشنا با دردھایشان. انھا کاک فوادی میخواھند کە دوبارە بر سر مزرعەھایشان از قدرت پرولتاریا و از جنبش دھقانان چین بگوید، انھا فردی میخواھند کە دوبارە بی ریا مھمان سفرەھای خالیشان شود و بی تکبر در ملحفەھای دھقانیشان بخوابد.

کاک فواد در قلب مردم شھر زندە است چون بخشی از مردم بود.


bottom of page