• روزنامە کار

یاد رفیق فواد سلطانی فرزند دلیر خلق زحمتکش کرد گرامی باد