• روزنامە کیهان

فواد سلطانی یکی از سران معروف دمکراتها کشتە شد