• حشمەت

مصاحبە تلویزوین برابری با ملکە مصطفی سلطانی