• حشمەت

سخنرانی ملکە مصطفی سلطانی در مراسم سی و یکمین سالگشت کشتار تابستان ٦٧ در ایران