‎کاک فواد افسانه نبود، اسطوره بود.

‎ کاک فواد مفسر جهان نبود، بلکه معلم تغییر آن بود.

‎در کاک فواد نظریه و پراتیک کاملأ و آگاهانه باهم انطباق پیدا می کردند. از نظر او انسان در درون طبقه می تواند جامعه و تاریخ را بسازد. به همین منظور کل هم و توان خود را معطوف سازماندهی و...

Please reload

تاگەکان
آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube