سنندج ورویدادهای پس ازقیام ضد سلطنتی

١٩٧٩
دوران نه جنگ و نه صلح 
ششماه آرامش و دمکراسی !
قسمت دوم
بیش از آنکه به شیوه و چگونگی برپائی بنکه ها بپردازم ، بایدبه دو رویداد مهم اشاره کنم: جانباختن رهبر کۆمه له – سپس خلع سلاح سپاه رزگاری
نهم شهریور ماه و ٢٢ تیر برای ملت کورد...

قهرمان نبرد پاوه: مصطفی چمران یا کاک فواد؟

. خلخالی و مصطفی چمران

در هر دو حکومت پهلوی و اسلامی، تنها روایت‌هایی که حکومت از نزاع‌های دولت مرکزی و کردستان ارائه کرده‌اند، تاریخ رسمی قلمداد شده‌اند. طبعا در ترازوی این تاریخ حکومتی، همه خطاها در کفه کردها بوده است.

اکنون جم...

October 16, 2016

مریوان 

١_ در روزهای اخیر بار دیگر چشم ها به مریوان دوختە شدە است. شهری مرزی در کردستان، نە چندان بزرگ و نه چندان استثنایی و نه چندان پیچیدە، اما یک قطب و یک ارادە و یک ابتکار در مبارزات مدنی.
٢_ نام مریوان هنگامی بر سر زبان ها افتاد که رژیم اسلامی تازە به قدرت رسیدە در...

Please reload

تاگەکان
آرشیو
Please reload

تاگەکان

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube