پایان مهتدیسم آغاز فوادیسم

پایان مهتدیسم آغاز فوادیسم مهتدی هیچگاە میراث بجاماندە ازبینش فکری وخصلتهای مبارزاتی واخلاقی وهژمونی سیاسی کاک فواد را که به یک کاریزما و رهبر باعتماد و قابل اتکا درکومه‌له و دربین جنبش دموکراتیک مردم کوردستان درمدت کوتاهی تبدیل شده بود، به ارث نبرد…. انتشارنامه ای تحت عنوان بحران رهبری ازطرف جمعی ازکادرهای کومه‌له جناح مهتدی، دراین روزها در نقد واعتراض به عملکرد رهبری حزب و دفترسیاسی در رابطه بافعالیت سیاسی مبارزاتی تشکیلات دردرون حزب و درکوردستان، وضعیت ارتباطات سازمانی کومه‌له بااپوزیسیون ایرانی و کوردستانی، دیپلوماسی حزبی وانجام وظایف رهبری کومه‌له دررابطه با ارگانهای رسمی حزبی……وهمه این نکات مطرح شده نشاندهنده واقعیت های درونی این حزب و چالش های رهبری با بدنه تشکیلات این جناح میباشد. ای

‎کاک فواد افسانه نبود، اسطوره بود

‎کاک فواد افسانه نبود، اسطوره بود. ‎ کاک فواد مفسر جهان نبود، بلکه معلم تغییر آن بود. ‎در کاک فواد نظریه و پراتیک کاملأ و آگاهانه باهم انطباق پیدا می کردند. از نظر او انسان در درون طبقه می تواند جامعه و تاریخ را بسازد. به همین منظور کل هم و توان خود را معطوف سازماندهی و حرکت انسان برای تغییر جامعه و ساختن تاریخ نوین تاریخی متضاد با آنچه در گذشته وجود داشت، صرف کرد. ‎کاک «فواد مصطفی سولتانی»انسانی بود که بتواند سرنوشت و تاریخ خود را بسازد، این کار از نظر او فردی نبود بلکه جمعی و طبقاتی بود. ‎در پراتیک کوتاه مدت خود، بویژه بعد از آزادی از زندان ،در ۶ مهر ۱۳۵۷ تا روز جانباختنش،۹ شهریور ۱۳۵۸، یعنی در مدت ١١ ماه آنرا به خوبی و روشنی پراتیک کرد . کاک فواد مصطفی سلطانی بعد از جانباختنش، بعنوان رهبر

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube