نوشتەای برای ملکە

وقتي دخترش را از دست داد اين متن را براي ملكه نوشتم ولي متاسفانه هرگز نفرستادم . مناسب مي دانم كه در اين صفحه بگذارم نوشته اي براي" ملكه ي مقاومت ملكه ي رنج ها "در سوگ فرزند دلبندش دخترش "بيان" گفته مي شود بعضي از انسان ها متولد مي شوند كه تمامي رنج هاي اين جهان را يک جا به تنهايي تجربه كنند مانند از دست دادن عزيزترين عزيزانشان را، و هر بار با از دست دادن يكي .. هزاران هزار بار خود بميرند .. رنج ، رنج ، رنج نام ديگرشان باشد در حقيقت , همان ملكه ی رنج ها. هنگامي كه او در سرزمين گلگون كردستان متولد شد و اسم ملكه را برايش انتخاب كردند آيا كسي می دانست كه اين كودك كدامين ملكه خواهد شد؟ ملكه ای با تاج الماس و لباس زربفت در كأخ ها ؟ ملكه ی قدرت ها و دولت ها ؟ يا ملكه ي مقاومت و ايستادگي، ملك

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube