سخنرانی کاک فواد در اردوگاە کانی میران

سخنرانی تاریخی کاک فواد در اردوگاە کانی میران در زمینەی دستاوردهای کوچ شهر مریوان سیزدەی مرداد ١٣٥٨ اگر اجازە بدهید، من هم در مورد این رویداد صحبت خواهم کرد .ارزیابی کنیم ایا این رویداد تاکنون بضررمان بودە یا بە نفعمان بودە است ؟ از برخی از دوستانم شنیدەام کە می گویند : " کاش از همان اوایل کوچ نمی کردیم، زیرادر هرصورت و سرانجام قرار است ارتش، وارد شهر گردد ." چنین فرض کنید مردی خانەای را می سازد ، در این زمینە ممکن است مقداری هم بدهکار باشد و، یا ضرر کند . اما از طرف دیگر خیالش از کرایە نشینی آسودە گشتە و نجات پیدا می کند و این وضع مسلمأ بە نفع اوست . بندە اکنون در صحبت هایم توضیح خواهم داد ،در تصمیم و کاری کە مشغولش هستیم ، تا حال حاضر یعنی تا بازگشت ما بە شهر مریوان ، پیروز وموفق بودەا

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube