برای زندە یاد ، رهبر جنبش چپ رفیق فواد مصطفی سلطانی .

راهی در تاریخ ... میخواهم سفری دور و دراز در سگال بپیمایم و باز بە خود آیم و اندر بیهودگی و نفام ، تلاشی ز نو آغاز کنم ... راهیست حکاکی سوگند بر اندیشەها دینی بزرگ بر گردن داریم و رسالتی سوگند یاد کردەایم ، کە اندیشەای را در ، نهفت خلوت تاریک شب بارور سازیم . *** روزی مردی بزرگ ز حادثە برخاست ، با صلابت . ز چشمانش ، آذرخش بە باور میدرخشید ز قلبش ، خونی از عشق می تراوید قدی رشید ، موهای جعد ، سبیلی پر پشت ، زبانی نرم ، کلکی تیز و برا ... سریع بدرخشید واندران واژگون دوران در آن صلابت هرزگی و بیهودگی آینەای بر ما کاشت تا بارور کنیم و خود برفت . *** آی ... نسل گم گشتە در درون بیهودگی ما سوگند یاد کردیم ... در ، کلاسها ، در شکنجەگاە زندگی ، در تبعیضها ... ما با

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • Kak Foad Facebook
  • Foad Mostafa-Sultani youtube